Spring til indhold

Forretningsbetingelser

Hvor andet ikke er særskilt aftalt gælder de nedenstående forretningsbetingelser. Udover forretningsbetingelserne gælder de advokatetiske regler, som findes på www.advokatsamfundet.dk.

Beskikkelse og advokatsamfundet

Alle advokater hos Eriksson Advokater er beskikkede af Justitsministeriet og er alle medlemmer af Advokatsamfundet.

Advokaterne hos Eriksson Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærbestemmelser samt af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler der kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Den juridiske opgave.

Ved modtagelse af en ny opgave, drøftes omfanget heraf og som udgangspunkt udarbejdes der et opdragsbrev (salæraftale), hvori opgavens omfang er beskrevet og hvor de nærmere fastsatte vilkår for opgaven fastsættes.

I forbrugerforhold udarbejdes der altid et skriftligt opdragsbrev inden arbejdet igangsættes/udføres.

Vilkår fastsat i opdragsbrevet gælder i tillæg til nærværende forretningsbetingelser og har forrang i forhold til disse.

Både klienten og Eriksson Advokater er berettiget til at bringe samarbejdet til ophør.

Eriksson Advokater er berettiget til honorar og dækning af alle udlæg i tiden frem til opgavens ophør.

Hvidvaskregler og identitetsoplysninger.

Eriksson Advokater er omfattet hvidvaskningslovens regler. Vi er således, i visse sager, forpligtet til at indhente identitetsoplysninger på vores klienter.

Jf. Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme har Eriksson Advokater tillige pligt til at reagere og underrette Statsadvokaten for Økonomisk Kriminalitet og/eller Advokatsamfundet, såfremt der opstår mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

Ved modtagelse af et opdrag gennemfører Eriksson Advokater indledningsvist en kontrol af, om der foreligger nogen form for loyalitets- eller interessekonflikt. Foreligger der en interessekonflikt påtager vi os ikke opgaven og skulle der senere opstå en interessekonflikt, fratræder vi os opgaven og henviser som udgangspunkt klienten til en anden advokat.

Eriksson Advokater er berettiget til at fratræde sig en opgave, såfremt en interessekonflikt opstår.

I henhold til evt. interessekonflikter efterleves bestemmelserne herom beskrevet nærmere i de advokatetiske regler.

Honorar og fakturering.

Medmindre andet er aftalt fastsættes honoraret efter en konkret vurdering med udgangspunkt i:

  • arbejdets art og omfang, herunder den medgåede tid samt sagen kompleksitet,
  • værdien af den ydede bistand, herunder advokatens specialkompetence,
  • det ansvar, der er forbundet med sagen,
  • den opnåede værdi for klienten.

 

Udlæg og gebyrer betales af klienten udover honoraret (herunder tinglysningsafgifter, retsafgifter, registreringsafgifter, kørsel/transport omkostninger, omkostninger til 3. mand, etc.).

Kan der ikke fastsættes et fast honorar ved opstart af opdraget, kan der oplyses et begrundet overslag (i forbrugerforhold gives klienten altid et skriftligt overslag om honoraret inden opgaven påbegyndes). Et overslag vil altid være udtryk for en ikke bindende vurdering. Vurderes det efterfølgende, at overslaget ikke er tilstrækkeligt, kontaktes klienten med henblik på en stillingtagen til sagen fremadrettet.

Klienten kan, efter anmodning, blive oplyst om honorarets forventede størrelse – såfremt en sådan vurdering er mulig. Er/kan honoraret ikke oplyses, vil den pågældende timepris, der danner grundlag for honoraret, i stedet blive oplyst.

Hvor andet ikke er aftalt, fakturerer Eriksson Advokater månedsvist bagud og opkræver, som udgangspunkt, udlæg og honorar forudbetalt af klienten.

Eriksson Advokater er altid berettiget til at kræve aconto indbetaling.

Betalingsbetingelser er 7 dage fra fakturadato.  Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Alle medarbejdere hos Eriksson Advokater er underlagt tavshedspligt og alle oplysninger om klienter og sager behandles med fuld fortrolighed.

Alt klientdata opbevares digitalt i virksomhedens advokatsystem.

Immaterielle rettigheder.

Eriksson Advokater forbeholder sig alle rettigheder til materiale udarbejdet af Eriksson Advokater.

Ansvar, ansvarsforsikring og ansvarsbegrænsning.

Eriksson Advokater er ansvarlig for den juridiske bistand i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Ansvaret for rådgivning i forbindelse med den enkelte opgave er begrænset til summen af det beløb, der betales af vores ansvarsforsikring samt vores selvrisiko, dog maksimalt 2.500.000 kr.

Klienten skal holde Eriksson Advokater skadesløs såfremt Eriksson Advokater overfor tredje mand pålægges ansvar, der udspringer af arbejde for klienten.

Eriksson Advokaters ansvar omfatter ikke indirekte tab, drift- og avancetab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill med videre, eller andre former for indirekte tab.

Eriksson Advokater hæfter ikke for evt. fejl og-/eller rådgivning ydet/begået af underleverandører, uanset om klienten er henvist til underleverandøren af Eriksson Advokater eller hvis underleverandøren, efter aftale med klient, har fået overladt dele af opgavens engagement.

Eriksson Advokater er ansvarsforsikret i HDI Global Specialy SE, Indiakaj 6, 1. sal., 2100 København, under police nr. 156-76593334-30031.

Tvister, værneting og klageadgang.

Advokatnævnet har kompetence til at behandle adfærdsklager og tvister vedrørende advokaters honorar. Evt. klager over advokatvirksomheden kan indsendes til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, tlf. +45 33 96 97 98, postkasse@advokatnaevnet.dk

Eventuelle tvister mellem Eriksson Advokater og klienten er underlagt dansk ret og kan alene indbringes for danske domstole. Er klienten bosiddende i udlandet er rette værneting Københavns Byret.

Eriksson Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og-/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets fastsatte regler og indsættes på hovedklientkonto i Arbejdernes Landsbank for klientens regning og risiko.

Der vil af indbetalte beløb til klientkonto blive opkrævet negativ rente af indeståendet indtil udbetaling sker. Rentesatsen følger den til enhver tid gældende rentesats i Arbejdernes Landsbank.

Ved henvendelse til Eriksson Advokater herom, vil det aktuelle renteniveau og en eventuel grænseværdi kunne oplyses.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til at beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk og Arbejdernes Landsbanks hjemmeside www.al-bank.dk.

Eriksson Advokaters faste bankforbindelse i forbindelse med indeståender på klientkontoen:

Arbejdernes Landsbank, cvr.nr.  31467012,

Reg.nr. 5444

Kontonr. 0302977

IBAN: DK6954440000302977

BIC/SWIFT: ALBADKKK

For yderligere information om de regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet henvises der til advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.